Vigor Growth 28 14 14 + TE

KÍCH BẬT MẦM – XANH DẦY LÁ – VƯƠN CÂY MẠNH

PHỤC HỒI CÂY SAU THU HOẠCH – XANH NHANH TỐT BỀN